HAMKASBLARIMIZNI TABRIKLAYMIZ

Al-Farobiy nomidagi Qozoq milliy universiteti favqulodda yutuqqa erishdi va QS global reytingida 165-o’ringa ko’tarildi. Shunday qilib, Qozog’istonning etakchi universiteti Elbasy N.A. Nazarbayev tomonidan qo’yilgan va Qozog’iston Respublikasi Ta’lim va fanni rivojlantirish Davlat dasturida belgilangan vazifani muvaffaqiyatli yakunladi. 2020 yilgacha dunyo. KazMU jahon ilmiy va ta’lim maydonidagi yuqori darajaga muvofiqligini tasdiqladi.

Dunyoda oliy ta’lim tarixida misli ko’rilmagan jadal dinamikani namoyish etib, 9 yil ichida universitet deyarli 500 pog’onani oldinga siljitdi. Qisqa vaqt ichida jahon reytingidagi bunday ilgarilash xorijlik mutaxassislarning e’tiborini o’ziga tortdi va ular noyob yutuqni “nomidagi KazMU fenomeni” deb atashdi. al-Forobiy “deb nomlangan. Xalqaro akademik muhitda bu universitetning jadal rivojlanishining eng yorqin namunasi sifatida faol muhokama qilinmoqda, ko’plab xorijiy universitetlarning vakillari KazNUning ijobiy tajribasini o’zlashtirmoqdalar. Hamkasblarimizni tabriklaymiz.

Congratulations to our colleagues

Al-Farabi Kazakh National University has made a phenomenal breakthrough, advancing in the QS global ranking to 165 place. Thus, the leading Kazakhstani University has successfully completed the task set by Elbasy N.A.Nazarbayev, as well as laid down in the State Program on Development of Education and Science of the RK, on entering by 2020 at least of two Kazakhstani Universities in the top-200 best HEIs of the world. KazNU has confirmed its compliance with the high level in the world scientific and educational space.

Demonstrating an unprecedented rapid dynamics in the history of higher education of the world, the University has advanced almost by 500 positions in 9 years. Such progress achieved in a short period of time in the world ranking has attracted the attention of foreign experts, who call this unique breakthrough as an «Al-Farabi KazNU’s phenomenon». In the international academic environment it is actively discussed as the most striking example of the dynamic development by the University, many representatives of foreign HEIs have been adopting KazNU’s positive experience. Congratulations to our colleagues.

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ КОЛЛЕГ

Казахский национальный университет имени аль-Фараби совершил феноменальный прорыв, поднявшись в глобальном рейтинге QS на 165 позицию. Тем самым ведущий казахстанский университет успешно выполнил задачу, поставленную Елбасы Н.А.Назарбаевым и заложенную в Госпрограмме развития образования и науки РК по вхождению к 2020 году как минимум двух казахстанских вузов в топ-200 лучших университетов мира. КазНУ подтвердил свое соответствие высокому уровню в мировом научно-образовательном пространстве.

Демонстрируя небывалую ранее в истории высшего образования мира стремительную динамику, за 9 лет вуз продвинулся почти на 500 позиций вперед. Такое продвижение в мировом рейтинге за короткий промежуток времени приковало внимание зарубежных экспертов, именующих уникальный прорыв «феноменом КазНУ им. аль-Фараби». В международной академической среде это активно обсуждают как наиболее яркий пример динамичного развития вуза, многие представители зарубежных университетов перенимают положительный опыт КазНУ. Поздравляем наших коллег.