Қарақалпақстан Республикасының Мәмлекетлик гимни

«Қарақалпақстан Республикасының Мәмлекетлик гимни ҳаққында»ғы Нызам 1993-жыл 24-декабрьде Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң ХIV сессиясында қабыл етилген.

И. Юсупов сөзи
Н. Мухаммеддинов намасы

Жәйҳун жағасында өскен байтерек,
Түби бир, шақасы мың болар демек,
Сен сондай саялы,  қуяшлы елсең,
Тынышлық ҳәм ығбал сендеги тилек.

Нақыраты:

Дийқан баба нәпеси бар жеринде,
Жуўсан аңқып,  кийик қашар шөлинде,
«Қарақалпақстан» деген атыңды,
Әўладлар әдиўлер жүрек төринде.

Айдын келешекке шақырар заман,
Мәртлик мийнет,  билим жеткизер оған,
Халқың бар азамат,  дос ҳәм мийрибан,
Еркин жайнап-жаснап,  мәңги бол аман.

Нақыраты:

Дийқан баба нәпеси бар жеринде,
Жуўсан аңқып,  кийик қашар шөлинде,
«Қарақалпақстан» деген атыңды,
Әўладлар әдиўлер жүрек төринде.