KELESHEK BILIMLI JASLAR QOLINDA

Bilimli jaslar ma’mleketimiz tayanishi ha’m de maqtanishi esaplanadi. Bu’gingi ku’nde jaslarimizdin’ bilim aliwina ba’rshe qolayliqlar jaratilg’an.  Qalamizdin barliq orinlarinda kitapxanalar, elektron resurs oraylari, oqiw zallari sho’lkemlestirilgen. Bul orinlar barliq qolayliqlarg’a iye bolip, kerekli bolg’an kitaplardi, mag’luwmatlardi tabiwg’a boladi. Bunin’ ba’rshesi ma’mleketimizdin’ jaslarimizg’a bolg’an u’lken itibari, ko’megi desek aljaspaymiz.

Usi orinda Nawayi ma’mleketlik ka’nshilik instituti No’kis filiali ka’nshilik isi student-jaslari topar basshisi Q.Uzaqova basshilig’inda Qaraqalpaqstan Respublikasi ma’limleme kitapxana orayinda boldi.  Bunnan maqset oqiwshi-jaslardi kitapxana menen jaqinnan tanistiriw, kitapqa  bolg’an qizig’iwshilig’in ja’ne de arttiriwdan ibarat edi.

Bul kitapxana barqulla bilimge qushtar oqiwshi jaslarimiz menen toli. Kitapxana barliq qolayliqlarg’a iye bolip,izlegen kitaplardin ba’rshesi usi kitapxanadan tabiladi. Ha’tteki, oqiwshilarg’a qolayliq jaratiw maqsetinde bul kitaplardin’ elektron variantlarinda tabiwg’a boladi. Kitapxana ja’ne de  “U’lke taniw mag’liwmatlar sektori”, “Elektron-resurs ha’m olardan paydalaniw sektori”, oqiw zallari bar bolip paydalaniwshi jaslar ushin barqulla ashiq. Usi bolimler menen student jaslardi  Ma’limleme kitapxana orayi xizmetshisi Ayimxan apa jaqinnan tanistirdi ha’m kitapxana haqqinda barliq mag’luwmatlardi berdi. Kitapxanada ja’nede  muzey sho’lkemlestirilgen bolip, bul muzey haqiqiy qaraqalpaq xalqinin’ alis o’tmishin’ sa’wlelendirdi desek qa’telespegen bolamiz.

Ata-babalarimizdin’ paydalanip tutqan buyimlari, su’wretleri, qaraqalpaq a’debiyatina o’z u’lesin qosqan shayir ha’m jaziwshilarimizdin’ miynetleri barlig’i ja’mlengen. Student-jaslar bolsa bul buyimlardin’ ayrimlarin elege shekem saqlanip, xalqimiz arasinda paydalanip kiyatirg’anlig’in aytip o’tti. Tanistiriw barisinda topar basshisi Q.Uzaqova mine usinday milliyligimizdi sa’wlelendiriwshi buyimlardi abaylawimizdi, olar haqqindag’i bilimimizdi ele de teren’lestiriwimiz kerekligin u’git – na’siyatladi ha’m usinislarin aytip o’tti.

Tanisiw sonin’da bolsa student jaslarimiz Ma’limleme kitapxana orayina ag’za boldi ha’m de resurs orayi xizmetkerlerine o’z alg’is ha’m raxmetlerin aytti.

Jaslarimizdi kitapqa bolg’an qizig’iwshilig’in arttiriw, bos waqitlarin telefon, kompyuter ha’r qiyli biyma’ni na’rseler menen o’tkizbey kitap penen dos boliwg’a shaqiramiz. O’ytkeni keleshek bilimli jaslar qolinda.

Mehriban Rametullayeva,
Nawayi ma’mleketlik ka’nshilik instituti No’kis filiali 1-kurs ka’nshilik isi topari student.