ТАРИЙХЫМСАҢ, ТӘҒДИРИМСЕҢ, КЕЛЕШЕГИМСЕҢ АНА ТИЛИМ!

ХХ әсирдиң 20-жылларынан кейин қарақалпақ тилиниң раўажланыўында жаңа дәўир басланды. Бул дәўирде қарақалпақ халқы өзиниң тарийхында биринши рет улыўма халықлық миллий жазыўына, миллий әдебий тилине ийе болды. Ал, 1940-жылларға келе қарақалпақ тилиниң ҳәзирги фонетикалық, грамматикалық нормалары қәлиплесип, турақласты ҳәм қарақалпақ тили ҳәммеге теңдей хызмет ететуғын аўызша ҳәм жазба формаларына ийе миллий әдебий тилге айланды.

1989-жылы 1-декабрде қарақалпақ тилиниң Қарақалпақстан Республикасының мәмлекетлик тил сыпатында рәсмий түрде қабыл етилиўи қарақалпақ миллий әдебий тилиниң буннан былай да ҳәр тәреплеме раўажланыўына кең жол ашып берди. Нызам қабыл етилгеннен кейинги 31 жыл ишинде қарақалпақ тилиниң сөзлик қурамында көплеген өзгерислер ҳәм жаңалықлар жүз берди.

Быйыл қарақалпақ тилине мәмлекетлик тил бийлиги берилгенине 31 жыл толады. Сәне мүнәсибети менен республикамыздың барлық орынларында ҳәр қыйлы байрам илажлары, илимий-теориялық конференция шөлкемлестирилип келинбекте.

Усы жылдың 28-ноябрь күни Наўайы мәмлекетлик кәншилик институты Нөкис филиалында байрамға бағышланып, “Тарийхымсаң, тәғдиримсең, келешегимсең ана тилим!” атамасында байрам илажы өткерилди.

Илажды филиал директоры Ф.Худойбердиев басқарып барды.

Кешеде Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Баслығының руўхый-ағартыўшылық жумыслары нәтийжелилигин арттырыў, мәмлекетлик тил ҳаққындағы нызам ҳүжжетлерине әмел етилиўин тәмийинлеў мәселелери бойынша кеңесгөйи П.Дабылов, республика “Марипат” үгит-нәсиятшылар жәмийетиниң ағзасы, шайыр Р.Отарбаев, Қарақалпақ мәмлекетлик университети қарақалпақ тил билими кафедрасы доценти, филология илимлери бойынша философия докторы А.Өтемисов ҳәм басқалар шығып сөйлеп, бүгинги раўажланыўымыздың жаңа басқышы ­ миллий раўажланыў дәўири талапларынан келип шығып, ана тилимиздиң жәмийеттеги орнын ҳәм абырайын арттырыў, тарийхый тамырларын терең үйрениў, оны илимий тийкарда ҳәр тәреплеме раўажландырыў ҳәм қолланыў өрисин кеңейтиў, филолог кадрларды таярлаў ислерин жаңа басқышқа көтериў бойынша кең көлемли жумыслардың әмелге асырылып атырғанлығын ҳәм бул бағдардағы жумыслардың еле де күшейтиў кереклигин атап өтти.

Илаж соңында филиал профессор-оқытыўшылары ҳәм студент-жаслары тәрепинен таярланған концерт бағдарламасы қойып берилди.

НМКИ Нөкис филиалы Баспасөз хызмети.