“ДҮНЬЯ ЖҮЗЛИК ТАЗАЛЫҚ КҮНИ” КЕӉ ТҮРДЕ БЕЛГИЛЕНДИ

Экология термини грек тилинен алынған болып үй-жай жасаў орны дегенди билдиреди. Экология терминин пәнге биринши мәрте немец биологы Эрнест Геккел 1866-жылда киргизген.

Экология пәниниң тийкарғы мақсети төмендегилерден ибарат:
1.Ҳәр қыйлы организмлер топарларының қоршаған орталық факторлары менен қатнасықлары нызамлықларын үйрениў.
2.Организмлердиӊ жасаў орталығына тәсирин анықлаў.
3.Биологиялық ресурслардан ақылға муўапық пайдаланыў, адам искерлиги тәсиринде тәбиятта жүз берип атырған өзгерислердиң алдыннан көре билиў, тәбиятта жүз берип атырған процесслерди басқарыў жолларын үйрениў.
4.Зыянкеслерге қарсы гүресиўдиң биологиялық усылларын жаратыў.
5.Санаат кәрханаларында шығындысыз технологияларды ислеп шығыў ҳәм әмелиятка енгизиў есапланады.

19-сентябрь – “Дүнья жүзлик тазалық күни” мүнәсебети менен Наўайы мәмлекетлик кәншилик институты Нөкис филиалында шембилик шөлкемлестирилди.

Оған филиалдыӊ барлық хызметкерлери ҳәм профессор-оқытыўшылары белсене қатнасты.

НМКИ Нөкис филиалы Баспасөз хызмети.