ӨЗБЕКСТАН – УЛЫЎМА ҮЙИМИЗ

ОНЛАЙН ИЛАЖ ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЛДИ

Бүгин мәмлекетимизде миллетлераралық татыўлықты беккемлеў, миллий мәдений орайлар менен ислесиўди және де раўажландырыўға бағдарланған кең көлемли илажлар әмелге асырылып келинбекте.

Жанажан Өзбекстанымызда көплеген миллет ҳәм халық ўәкиллери бир ҳәм татыў шаңарақтың перзентлериндей жасап атырғаны мәмлекетимизде миллетлераралық дослық ҳәм аўызбиршиликти тәмийинлеў бағдарында алып барылып атырған ақылға уғрас ҳәм узақты гөзлейтуғын сиясаттың әмелдеги айқын көриниси болып есапланады. Олардың арасында түрли миллет ўәкиллери де усы теберик жер, оның раўажланыўы, халықтың абаданлығы, айдын келешеги жолында пидәкерлик пенен мийнет етпекте.

Усы жылдыӊ 22-сентябрь күни Наўайы мәмлекетлик кәншилик институты Нөкис филиалында «Өзбекстан – улыўма үйимиз» атамасында онлайн илажы шөлкемлестирилди.

Илажда филиал директоры Ф.Худойбердиев, республика Қазақ миллий орайы директоры Ж.Дарменов, Түркмен миллий орайынан О.Гайлиева, Муҳаммад ибн Аҳмад ал-Беруний атындағы орта арнаўлы Нөкис ислам билим журты оқытыўшысы Ж.Ишаев ҳәм басқалар шығып сөйлеп, Өзбекстанда барлық миллет ўәкиллериниӊ тыныш-татыў, бир-бирлери менен беккем аўызбиршиликте жасап атырғанлығы ҳаққында айтып өтти.

Ҳақыйқатында да, онлайн илажда атап өтилгениндей, елимизде 130дан аслам ҳәр қыйлы миллет ўәкиллери бир атаның балаларындай дос ҳәм туўысқан болып жасап  мийнет етип атырғанлығы мәмлекетимизде диний кеңпейилликтиң, миллетлераралық татыўлықтың жақсы жолға қойылғанлығынан дерек береди.

Улыўмаластырып айт­қанда, өткерилген онлайн кешеде халықларымыздың аўызбиршилик, дослық қатнасықларының беккемлиги, баслысы елимиздеги тынышлық сәўлелендирилди.


Р.АРЗИЕВ,
НМКИ Нөкис филиалы Баспасөз хаткери.